Профсоюз

 

                                                    

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ І КАЛЕГІ!
ВІТАЕМ ВАС НА НАШАЙ ПРАФСАЮЗНАЙ СТАРОНЦЫ!
ТУТ ВЫ МОЖАЦЕ АТРЫМАЦЬ НЕАБХОДНУЮ ІНФАРМАЦЫЮ ПРА РАБОТУ ПРАФСАЮЗНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ШКОЛЫ.

ДЭВІЗ ПРАФСАЮЗА:
“САПРАЎДНЫ САЮЗ – РАБОТНІК НАШАЙ ШКОЛЫ І ПРАФСАЮЗ”

Таму наш прафсаюзны камітэт ставіць перад сабой задачу па з’яднанні калектыва, па павелічэнні членства ў прафсаюзе. Мы жадаем, каб усе работнікі: і тэхнічны персанал школы, і адміністрацыя, і настаўнікі – былі аб’яднаны не толькі прафесійнай дзейнасцю, але і ў вольны час, каб калектыў удзельнічаў у жыцці кожнага супрацоўніка, дапамагаў вырашаць праблемы, радаваўся і сумаваў разам з ім. Толькі ў такім дружным калектыве ёсць месца новым творчым пачынанням, прафесійнаму росту, прагрэсіўным ідэям. Толькі ў такім калектыве, дзе прафкам і адміністрацыя школы зацікаўлены ў стварэнні добрых умоў працы для супрацоўнікаў, яны будуць адчуваць сябе ўтульна і ўпэўнена.
ПРАФСАЮЗ – ГЭТА

добраахвотнае грамадскае аб’яднанне грамадзян, звязаных агульнымі вытворчымі, прафесійнымі інтарэсаміпа родзе дзейнасці, якое ствараецца з мэтай прадстаўніціва  і абароны іх сацыяльнапрацоўныў правоў і інтарэсаў.

Прафсаюз – 

 • Працягвае руку дапамогі!
 • Рашае сацыяльныя праблемы!
 • Абараняе правы і інтарэсы чалавека працы!
 • Фарміруе асноўныя патрабаванні да работадаўца!
 • Садзейнічае пра рост заработнай платы!
 • Арганізуе вольны час!
 • Юрыдычна падтрымлівае і абараняе!
 • Заўсёды ведае, што рабіць!

 

Н

– надзейныя ва ўсім

А

– артыстычныя 

Ш

 – шырокае сэрца ў кожнага

А

– азартныя 

 

 

П

– прафесіяналы ў сваёй справе

Я

– яркія асобы

Р

– радасныя кожны дзень

В

 – вясёлыя не толькі ў святы

I

 – ініцыятыўныя і цікаўныя

Ч

 – чыстыя душой і сэрцам

К

– крэатыўныя ў любым конкурсе

А

– актыўныя ўдзельнікі прафсаюзнага  жыцця

МЭТЫ, ДЗЕЙНАСЦЬ, ТРАДЫЦЫІ
МЭТА АРГАНІЗАЦЫІ:

Абараняць прафесійныя і эканамічныя правы і інтарэсы членаў прафсаюзнай арганізацыі школы.

Дзейнасць прафсаюзнага камітэта:

 1. Плануе і арганізуе работу арганізацыі.
 2. Заключае з нанімальнікам калектыўны працоўны дагавор і ажыццяўляе кантроль за яго выкананнем.
 3. Ажыццяўляе прыём і улік членаў прафсаюза.
 4. Інфармуе членаў арганізацыі аб сваёй дзейнасці і дзейнасці вышэйстаячых прафсаюзных органаў.
ДЗЕЙНАСЦЬ ПРАФСАЮЗНАГА КАМІТЭТА ПА ПЫТАННЯХ АХОВЫ ПРАЦЫ:
 1. Рэгулярна праводзіць праверкі стану працоўных месцаў і эксплуатуемага абсталявання.
 2. Кантралюе арганізацыю і якасць правядзення інструктажу, навучанне працуючых бяспечным метадам працы.
 3. Кантралюе прычыны траўматызму на вытворчасці, выканання заканадаўства па пытаннях рэжыму працоўнага часу і адпачынку.
 4. Разглядае заявы і скаргі членаў прафсаюза.
 5. Удзельнічае ў падрыхтоўцы і правядзенні арганізацыйных мерапрыемстваў па ахове працы, правярае наяўнасць і стан сродкаў прапаганды, афармленне стэндаў і куткоў па тэхніцы бяспекі.
ТРАДЫЦЫІ ПРАФСАЮЗНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ:
 1. Правядзенне агульнашкольных святаў: Дзень настаўніка, Дзень абаронцы Айчыны, Міжнародны жаночы дзень, Навагоднія калядкі і інш.
 2. Віншаванне работнікаў з юбілеямі, правядзенне сустрэч з ветэранамі вайны і педагагічнай працы.
 3. Правядзенне спартыўных спаборніціваў і конкурсаў.
 4. Супрацоўніцтва з адміністрацыяй школы, рашэнне ўсіх спрэчных пытанняў на аснове ўзаемапавагі і ўліку інтарэсаў усіх бакоў.

profsoyuz

 

 

Первичная профсоюзная организация

государственного учреждения образования "Острошицкая  средняя школа Логойского района" 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

 

Панкевич

Ольга

Ярославовна

 

 

 

Нормативные документы

       

    Положение о первичной профсоюзной организации Белорусского профессионально союза работников образования и науки

    Устав Белорусского профессионально союза работников образования и науки

    Постановление президиума Совета федерации профсоюзов Беларуси от 26.03.2020 №77

    Программа деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы

    План мероприятий по реализации программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы

Памятка члену первичной профсоюзной организации

Профсоюз сегодня является единственной организацией, имеющей право по закону и способной на деле представлять, отстаивать и защищать ваши профессиональные, трудовые и социально-экономические интересы и права.

Непосредственное руководство и координацию первичной профсоюзной организации осуществляет профсоюзный комитет.

Каким же преимуществом пользуются члены профсоюза?

1. Члены профсоюза пользуются со стороны профсоюзной организации преимущественным правом на защиту своих интересов по вопросам:

 1. оплаты труда, ее гарантий и компенсаций;
 2. профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки;
 3. режима рабочего времени и времени отдыха;
 4. безопасности труда и охраны здоровья;

Более того, на членов профсоюза распространяется действие коллективного договора, если инициатором его заключения был профсоюз.

2. Только член профсоюза бесплатно или на льготных условиях может получить:

 1. консультационную и юридическую помощь по вопросам трудового права, заработной платы, налогового законодательства;
 2. помощь в составлении юридических документов;
 3. право участия в суде в качестве его представителя при рассмотрении трудовых споров;
 4. помощь и защиту его интересов при расследовании случаев производственного травматизма и возмещение работодателем вреда, причиненного здоровью на работе;
 5. право на профессиональную защиту при приеме на работу, заключении трудового договора, необоснованных переводах;
 6. защиту прав и интересов в случае увольнения его с работы по инициативе работодателя (кроме случаев прогула без уважительной причины, появления на работе в нетрезвом состоянии или хищения имущества);
 7. содействие профкома в разрешении конфликта с работодателем по трудовым вопросам;
 8. право проконтролировать правильность заполнения своей трудовой книжки;
 9. содействие в оформлении документов при выходе на пенсию.

Являясь членом профсоюза, Вы несравненно более социально защищены, чем Ваш собрат по труду, не состоящий в профсоюзе. На вашей стороне вся солидарная мощь организации, на помощь которой Вы можете рассчитывать в трудную минуту жизни. Отказавшись от членства в профсоюзе, Вы не только теряете все названные преимущества, но и рискуете остаться один на один с работодателем без всякой социальной защиты.


Необходимо помнить: ни одна профсоюзная организация предприятия, какой бы она крупной ни была, не в состоянии самостоятельно, только своими силами, решать многообразные вопросы, связанные с защитой трудовых, социально-экономических интересов и прав. Это зависит во многом от условий, складывающихся в отрасли, в регионе и в стране в целом. С этой целью образуются различные профессиональные союзы и объединения и их профорганы.

На отраслевом уровне Ваши трудовые, социально-экономические, профессиональные интересы и права выражает и защищает отраслевой профсоюз, членом которого Вы являетесь. Его профорганы – обкомы, Центральный комитет - отстаивая интересы и права трудящихся, взаимодействуют с министерством, управлением образования и другими органами в целях достижения более благоприятных условий труда, зарплаты, быта, учебы, оздоровления и отдыха трудящихся с учетом особенностей отрасли и специфики тех или иных ее профессий.

Для представительства и защиты Ваших трудовых и социально-экономических интересов и прав, отраслевые профсоюзы по месту нахождения взаимодействует с местными законодательными и исполнительными органами власти и управления в решении региональных хозяйственных, трудовых, социально-экономических, экологических проблем, затрагивающих интересы трудящихся. 

Информирован - значит вооружён!


    Краткая таблица наиболее значимых изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь,     инициированных ФПБ 

 


       Ситуация с COVID в Беларуси:
 1. Что такое коронавирус?
 2. Вопросы и ответы о COVID-19 (часть 1)
 3. Вопросы и ответы о COVID-19 (часть 2)
 4. Мифы о COVID-19
 5. Рекомендации для пожилых людей
 6. Правила поведения граждан, находящихся на самоизоляции
 7. Рекомендации по социальному дистанцированию 
 8. При пересечении Государственной границы Республики Беларусь
 9. Резервирование лекарственных средств через сеть Интернет 

Источник: Министерство здравоохранения Республики Беларусь

 

Беседа "Закон в жизни православного христианина и гражданина" (Встреча с иподиаконом Храма Рождества Христова Максимом Владимировичем Соловьевым)

Участие в республиканском субботнике

02.01.2022 10:35 - 12.09.2022 04:45