Профсоюз

                                                  

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ І КАЛЕГІ!
ВІТАЕМ ВАС НА НАШАЙ ПРАФСАЮЗНАЙ СТАРОНЦЫ!
ТУТ ВЫ МОЖАЦЕ АТРЫМАЦЬ НЕАБХОДНУЮ ІНФАРМАЦЫЮ ПРА РАБОТУ ПРАФСАЮЗНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ШКОЛЫ.

ДЭВІЗ ПРАФСАЮЗА:
“САПРАЎДНЫ САЮЗ – РАБОТНІК НАШАЙ ШКОЛЫ І ПРАФСАЮЗ”

Таму наш прафсаюзны камітэт ставіць перад сабой задачу па з’яднанні калектыва, па павелічэнні членства ў прафсаюзе. Мы жадаем, каб усе работнікі: і тэхнічны персанал школы, і адміністрацыя, і настаўнікі – былі аб’яднаны не толькі прафесійнай дзейнасцю, але і ў вольны час, каб калектыў удзельнічаў у жыцці кожнага супрацоўніка, дапамагаў вырашаць праблемы, радаваўся і сумаваў разам з ім. Толькі ў такім дружным калектыве ёсць месца новым творчым пачынанням, прафесійнаму росту, прагрэсіўным ідэям. Толькі ў такім калектыве, дзе прафкам і адміністрацыя школы зацікаўлены ў стварэнні добрых умоў працы для супрацоўнікаў, яны будуць адчуваць сябе ўтульна і ўпэўнена.
ПРАФСАЮЗ – ГЭТА

добраахвотнае грамадскае аб’яднанне грамадзян, звязаных агульнымі вытворчымі, прафесійнымі інтарэсаміпа родзе дзейнасці, якое ствараецца з мэтай прадстаўніціва  і абароны іх сацыяльнапрацоўныў правоў і інтарэсаў.

Прафсаюз – 

 • Працягвае руку дапамогі!
 • Рашае сацыяльныя праблемы!
 • Абараняе правы і інтарэсы чалавека працы!
 • Фарміруе асноўныя патрабаванні да работадаўца!
 • Садзейнічае пра рост заработнай платы!
 • Арганізуе вольны час!
 • Юрыдычна падтрымлівае і абараняе!
 • Заўсёды ведае, што рабіць!

 

Н

– надзейныя ва ўсім

А

– артыстычныя 

Ш

 – шырокае сэрца ў кожнага

А

– азартныя 

 

 

П

– прафесіяналы ў сваёй справе

Я

– яркія асобы

Р

– радасныя кожны дзень

В

 – вясёлыя не толькі ў святы

I

 – ініцыятыўныя і цікаўныя

Ч

 – чыстыя душой і сэрцам

К

– крэатыўныя ў любым конкурсе

А

– актыўныя ўдзельнікі прафсаюзнага  жыцця

МЭТЫ, ДЗЕЙНАСЦЬ, ТРАДЫЦЫІ
МЭТА АРГАНІЗАЦЫІ:

Абараняць прафесійныя і эканамічныя правы і інтарэсы членаў прафсаюзнай арганізацыі школы.

Дзейнасць прафсаюзнага камітэта:

 1. Плануе і арганізуе работу арганізацыі.
 2. Заключае з нанімальнікам калектыўны працоўны дагавор і ажыццяўляе кантроль за яго выкананнем.
 3. Ажыццяўляе прыём і улік членаў прафсаюза.
 4. Інфармуе членаў арганізацыі аб сваёй дзейнасці і дзейнасці вышэйстаячых прафсаюзных органаў.
ДЗЕЙНАСЦЬ ПРАФСАЮЗНАГА КАМІТЭТА ПА ПЫТАННЯХ АХОВЫ ПРАЦЫ:
 1. Рэгулярна праводзіць праверкі стану працоўных месцаў і эксплуатуемага абсталявання.
 2. Кантралюе арганізацыю і якасць правядзення інструктажу, навучанне працуючых бяспечным метадам працы.
 3. Кантралюе прычыны траўматызму на вытворчасці, выканання заканадаўства па пытаннях рэжыму працоўнага часу і адпачынку.
 4. Разглядае заявы і скаргі членаў прафсаюза.
 5. Удзельнічае ў падрыхтоўцы і правядзенні арганізацыйных мерапрыемстваў па ахове працы, правярае наяўнасць і стан сродкаў прапаганды, афармленне стэндаў і куткоў па тэхніцы бяспекі.
ТРАДЫЦЫІ ПРАФСАЮЗНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ:
 1. Правядзенне агульнашкольных святаў: Дзень настаўніка, Дзень абаронцы Айчыны, Міжнародны жаночы дзень, Навагоднія калядкі і інш.
 2. Віншаванне работнікаў з юбілеямі, правядзенне сустрэч з ветэранамі вайны і педагагічнай працы.
 3. Правядзенне спартыўных спаборніціваў і конкурсаў.
 4. Супрацоўніцтва з адміністрацыяй школы, рашэнне ўсіх спрэчных пытанняў на аснове ўзаемапавагі і ўліку інтарэсаў усіх бакоў.

profsoyuz

 

 

Первичная профсоюзная организация

государственного учреждения образования "Острошицкая  средняя школа Логойского района" 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

 

Панкевич

Ольга

Ярославовна

 

 

 

Нормативные документы

       

    Положение о первичной профсоюзной организации Белорусского профессионально союза работников образования и науки

    Устав Белорусского профессионально союза работников образования и науки

    Постановление президиума Совета федерации профсоюзов Беларуси от 26.03.2020 №77

    Программа деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы

    План мероприятий по реализации программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы

Памятка члену первичной профсоюзной организации

Профсоюз сегодня является единственной организацией, имеющей право по закону и способной на деле представлять, отстаивать и защищать ваши профессиональные, трудовые и социально-экономические интересы и права.

Непосредственное руководство и координацию первичной профсоюзной организации осуществляет профсоюзный комитет.

Каким же преимуществом пользуются члены профсоюза?

1. Члены профсоюза пользуются со стороны профсоюзной организации преимущественным правом на защиту своих интересов по вопросам:

 1. оплаты труда, ее гарантий и компенсаций;
 2. профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки;
 3. режима рабочего времени и времени отдыха;
 4. безопасности труда и охраны здоровья;

Более того, на членов профсоюза распространяется действие коллективного договора, если инициатором его заключения был профсоюз.

2. Только член профсоюза бесплатно или на льготных условиях может получить:

 1. консультационную и юридическую помощь по вопросам трудового права, заработной платы, налогового законодательства;
 2. помощь в составлении юридических документов;
 3. право участия в суде в качестве его представителя при рассмотрении трудовых споров;
 4. помощь и защиту его интересов при расследовании случаев производственного травматизма и возмещение работодателем вреда, причиненного здоровью на работе;
 5. право на профессиональную защиту при приеме на работу, заключении трудового договора, необоснованных переводах;
 6. защиту прав и интересов в случае увольнения его с работы по инициативе работодателя (кроме случаев прогула без уважительной причины, появления на работе в нетрезвом состоянии или хищения имущества);
 7. содействие профкома в разрешении конфликта с работодателем по трудовым вопросам;
 8. право проконтролировать правильность заполнения своей трудовой книжки;
 9. содействие в оформлении документов при выходе на пенсию.

Являясь членом профсоюза, Вы несравненно более социально защищены, чем Ваш собрат по труду, не состоящий в профсоюзе. На вашей стороне вся солидарная мощь организации, на помощь которой Вы можете рассчитывать в трудную минуту жизни. Отказавшись от членства в профсоюзе, Вы не только теряете все названные преимущества, но и рискуете остаться один на один с работодателем без всякой социальной защиты.


Необходимо помнить: ни одна профсоюзная организация предприятия, какой бы она крупной ни была, не в состоянии самостоятельно, только своими силами, решать многообразные вопросы, связанные с защитой трудовых, социально-экономических интересов и прав. Это зависит во многом от условий, складывающихся в отрасли, в регионе и в стране в целом. С этой целью образуются различные профессиональные союзы и объединения и их профорганы.

На отраслевом уровне Ваши трудовые, социально-экономические, профессиональные интересы и права выражает и защищает отраслевой профсоюз, членом которого Вы являетесь. Его профорганы – обкомы, Центральный комитет - отстаивая интересы и права трудящихся, взаимодействуют с министерством, управлением образования и другими органами в целях достижения более благоприятных условий труда, зарплаты, быта, учебы, оздоровления и отдыха трудящихся с учетом особенностей отрасли и специфики тех или иных ее профессий.

Для представительства и защиты Ваших трудовых и социально-экономических интересов и прав, отраслевые профсоюзы по месту нахождения взаимодействует с местными законодательными и исполнительными органами власти и управления в решении региональных хозяйственных, трудовых, социально-экономических, экологических проблем, затрагивающих интересы трудящихся. 

02.01.2022 10:35 - 19.01.2023 05:04